Ведомство на парламентарния пълномощник (омбудсман) по образователното право

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
tel: (06-1) 795 4097 fax: (06-1) 795 0274
e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Предмет на работа на парламентарния пълномощник по образователното право:

 • Да съдейства на участващите в образованието (учители, ученици, студенти, преподаватели и др.) както и на техните колективи при упражняването на гражданските им права свързани с образованието. Парламентарният помощник по образователното право при упражняване на своята дейност носи отговорност изключително само пред министъра на образованието.

Кой има право на жалба?

 • по индивидуален въпрос, всеки участващ в образованието, дете, ученик, родител, педагог, студент, изследовател, преподавател както и техните колективи, в случай че се накърнят техните права или има опасност от правонарушение.

Кога имаме право да се обърнем към парламентарния пълномощник?

 • ако сме изчерпали всички възможни обжалвания с изключение на съдебно дело
 • ако обжалваното решение или разпореждане не е по-старо от една година.

По какви въпроси може да се обръщаме към него?

 • ако едно решение или разпореждане, или липсата на такова накърнява образователното право или води до непосредствена опасност от правонарушение. Правата на участващите в образованието колективи (напр.: студентско самоуправление, училищен колектив, учителски колектив) имат право на еднаква защита с тези на индивидуалните правонарушения.

По какъв начин може да се обърнем към него?

 • с писмена или устна молба, както и с молба по телефона може да се обърнем към парламентарния пълномощник по образователното право,
 • в молбата накратко трябва да формулираме същността на нашата жалба и към нея да приложим всички свързани с проблема документи,
 • може да искаме поверително отношение към нашето име

Как постъпва парламентарният пълномощник?

задължен е да разгледа всички жалби

 • отхвърля жалбата ако:
 • е подадена от неправоимащо за това лице
 • подадена е след изтеклия едногодишен срок
 • подалият жалбата не е изчерпил всички съдебни възможности
 • по дадения въпрос е задвижена съдебна процедура или е взето законно съдебно решение
 • по дадения въпрос парламентарният пълномощник по образователното право е направил постъпки и жалбата не съдържа нови факти
 • анонимно е изпратена
 • въпроса не принадлежи в сферата на влияние на парламентарния пълномощник. В този случай той съобщава на подалия жалбата към кой орган може да се обърне
 • предприема съгласуване на становищата при жалба определена за основателна,
 • като първа стъпка на съгласуване парламентарният пълномощник изпраща под формата на декларация формулираните в жалбата забележки на съответната институция или частно лице,
 • писмено отправя молба до подалия жалбата и съответната институцията за доближаване на становищата и за разрешаване на въпроса,
 • при липса на съглашение извиква подалия жалбата и представителя на съответната институция за лично съгласуване на становищата,
 • ако институцията не преустанови в своята сфера на влияние правонарушението или опасността от нарушение, то парламентарният пълномощник предприема инициатива за неговото преустановяване. Инициативата може да се извърши и по бърз начин: телефон, факс, e-mail,
 • ако парламентарният пълномощник прецени, че инициативата ме не е довела до резултат, то като следваща стъпка е да съчини предложение до институцията и нейния контролен орган.

Служебно заведена процедура:

Парламентарният пълномощник по образователното право има право да заведе служебно разследване, ако един правов закон, разпореждане или липсата на такива причинят тежко или засягащо голяма част от гажданите провонарушение.