Úřad komisaře školských práv

1055 Budapest, Szalay u.10-14.
Tel.: (06-1) 795 4097, fax: (06-1) 795 0274
e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Co je úkolem komisaře školských práv?

Zajišťuje ochranu práv účastníků školství, napomáhá k uplatňování těchto práv. Za tato práva se považují práva všech účastníků školství, jež jim zaručuje Ústava, dále zákony o veřejném školství, o vysokých a odborných školách. Úřad komisaře je nezávislý orgán se zvláštním statutem, působící v rámci ministerstva školství. Komisař odpovídá výhradě ministrovi. Komisař může zahájit šetření na základě jemu zaslané žádosti, nebo z titulu své funkce, v jehož průběhu provede smírčí proces mezi zainteresovanými účastníky.

Kdo se může obrátit na komisaře školských práv?

Kterýkoliv účastník školství: dítě, žák, rodič, učitel, posluchač, výzkumný pracovník, vyučující, dále kolektivy těchto účastníků školství v případě, že podle jejich soudu jejich práva utrpěla újmu, respektive že jim právní újma bezprostředně hrozí.

Jakým způsobem je možné se obrátit na komisaře školských práv?

Podání se úřadu zasílá písemně - formou dopisu, faxem nebo e-mailem. Průběhu řízení napomáhá, když navrhovatel ve svém podání shrne svoji stížnost, respektive žádost a ke svému podání přiloží kopii všech dokumentů týkajících se případu. Stěžovatel může požádat o osobní návštěvu na úřadě v předem sjednaném termínu, a svoji žádost může přednést ústně. S osobními údaji žadatele se v každém případě zachází důvěrně, dle ustanovení zákona o ochraně osobních dat. Stěžovatel má právo žádat utajení svého jména v průběhu šetření.

Jaké jsou podmínky řízení komisaře školských práv?

 • podání musí předložit oprávněná osoba, která utrpěla právní újmu
 • podání nemůže být anonymní
 • žádost musí být podaná do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí nebo opatření
 • žadatel musí vyčerpat všechny dostupné opravní prostředky
 • ve věci nebyl zahájen soudní spor, nebyl vynesen právoplatný soudní rozsudek
 • danou věc komisař pro školská práva ještě nešetřil, vyjma, když podání obsahuje nové skutečnosti

Jaký je průběh řízení, jaká opatření může přijmout komisař pro školská práva?

 • komisař pro školská práva seznámí druhou stranu s obsahem podání a požádá ho o stanovisko v souvislosti se stížností
 • komisař pro školská práva porovná prohlášení stran a dokumenty související s případem s relevantními právními předpisy a tímto způsobem odhalí případné protiprávné jednání
 • komisař pro školská práva vystupuje jako prostředník v zájmu sblížení stanovisek zúčastněných stran a vyřešení problému, v případě absence dohody zorganizuje osobní smír mezi stranami
 • jestliže subjekt, který právní újmu, nebo vznik situace při které hrozí porušení práva způsobil nesjedná nápravu ve vlastní kompetenci, komisař pro školská práva vypracuje iniciativní návrh pro opravný prostředek
 • jestliže porušení práv, nebo jeho bezprostřední nebezpečí lze odvodit od nedostatečnosti legislativy, v zájmu vyloučení možnosti porušení práv, respektive k jeho odstranění komisař školských práv podá návrh ministrovi školství na novelizaci příslušného právního předpisu.