Kontor af kommissæren for undervisningsrettigheder

1055 Budapest, Szalay u. 10-14
Tel.: (06-1) 795 4097, Fax: (06-1) 795 0274
e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Hvad laver kommissæren for undervisningsrettigheder?

Kommissæren for undervisningsrettigheder beskytter undervisningsdeltageres rettigheder i forbindelse med undervisning og sørger for, at disse rettigheder overholdes. Rettighederne, der tilkommer alle undervisningsdeltagere skal betragtes som beskyttede rettigheder, som sikres af Forfatningen og af lovene om almen undervisning, videregående uddannelse og faguddannelse. Kommissærens kontor er et uafhængeligt organ inden for Undervisningsministeriet med special status og har referat udelukkende til undervisningsministeren. Kommissæren for undervisningsrettigheder kan efter anmodning og i embeds medfør starte en undersøgelse, i løbet af hvilken han foretager en mægling mellem vedkommende parter.

Hvem kan henvende sig til kommissæren for undervisningsrettigheder?

Alle undervisningsdeltagere: børn, elever, forældre, lærere, studenter, forskere, undervisere og deres foreninger, hvis de synes, at de har været udsat for en retskrænkelse i undervisning eller hvis der er umiddelbar fare for en retskrænkelse.

Hvordan kan man henvende sig til kommissæren for undervisningsrettigheder?

Andragendet skal indgives til kontoret skriftligt, per brev, fax eller e-mail. Processen kan fremskyndes, hvis ansøgeren sammenfatter klagen og anmodningen i andragendet og vedlægger en kopi af de pågældende dokumenter. Klageren har mulighed for at komme på kontoret personligt på et i forvejen fastlagt tidspunkt og fremsætte en anmodning mundtligt. Ansøgerens personlige data behandles fortroligt og i overenstemmelse med loven om databeskyttelse. Klageren har mulighed for at bede om, at sit navn ikke bliver offentliggjort i løbet af processen.

Hvad er betingelserne for, at kommissæren for undervisningsrettigheder proceder en sag?

 • andragendet skal indgives af den berettigede person, der har været udsat for retskrænkelsen,
 • andragendet må ikke være anonym,
 • anmodningen skal fremlægges inden et år efter at en endelig afgørelse eller en disposition er truffet,
 • ansøgeren har udnyttet alle mulighederne, der står til rådighed for retsmiddel,
 • ingen rettergang var holdt i sagen og ingen endelig kendelse er afsagt,
 • kommissæren for undervisningsrettigheder har ikke endnu procederet sagen, undtagen hvis andragendet indeholder nye kendsgerninger.

Hvad er fremgangsmåden og hvad for nogle foranstaltninger må kommissæren for undervisningsrettigheder træffe?

 • kommissæren for undervisningsrettigheder klarlægger indholdet af andragendet for den anden part og anmoder ham/hende om en erklæring i forbindelse med klagen,
 • kommissæren jævnfører parternes erklæringer og sagens dokumenter med forordningerne, og åbenbarer, som følge, et eventuelt lovbrud,
 • kommissæren for undervisningsrettigheder formidler mellem parterne for at debattere deres holdninger og løse problemet, og er der intet kompromis, organiserer han en mægling mellem dem,
 • i tilfælde af, at retsbryderen ikke er i stand til at afskaffe uretten eller faren for den i sin egen kompetence, kan kommissæren for undervisningsrettigheder affatte et initiativ eller en anbefaling med det formål at afskaffe retskrænkelsen,
 • hvis krænkelsen af beskyttede rettigheder eller dens umiddelbare fare kan føres tilbage til manglende love, stiller kommissæren for undervisningsrettigheder for at undgå en retskrænkelse eller at afskaffe den et forslag til undervisningsministeren for at ændre forordningerne.