Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: (06-1) 795 4097 Fax: (06-1) 795 0274
e-mail: panasz@oktbiztos.hu
Internet: www.oktbiztos.hu

Az oktatási jogok biztosa

 • elősegíti az oktatás résztvevőit (tanárokat, diákokat, oktatókat, hallgatókat stb.) illetve azok közösségeit megillető, oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesítését
 • működése során kizárólag az oktatási miniszternek tartozik felelősséggel
Tartalom

Ki tehet panaszt?

 • egyedi ügyben az oktatás bármely résztvevője (tanuló, szülő, pedagógus, hallgató, kutató, oktató, valamint ezek közösségei) panaszt emelhet, amennyiben úgy véli, hogy jogait sérelem érte, illetve jogsérelem veszélye áll fenn

Mikor fordulhatunk az oktatási biztoshoz?

 • ha a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket - a bírósági eljárás kivételével- már kimerítettük
 • ha a sérelmezett határozat vagy intézkedés nem régebbi egy évesnél

Milyen ügyekkel fordulhatunk hozzá?

 • ha egy határozat, intézkedés, illetve ezek hiánya oktatási jogokat sért, illetve a jogsérelem közvetlen veszélyét idézi elő
 • az oktatásban résztvevők közösségeinek (pl. diákönkormányzat, iskolaszék, tanári kar) jogai az egyéni jogsérelmekkel azonos védelemben részesülnek

Hogyan fordulhatunk hozzá?

 • írásbeli illetve szóbeli kérelemmel
 • a kérelemben foglaljuk össze röviden panaszunk lényegét, és csatoljunk minden, az üggyel kapcsolatos dokumentumot
 • kérhetjük nevünk bizalmas kezelését (elhallgatását)

Mi történik a panaszunkkal?

Az oktatási biztos köteles minden beadványt megvizsgálni.

Elutasítja a beadványt, ha:

 • azt nem az arra jogosult nyújtja be
 • az egyéves határidő lejárta után nyújtjuk be
 • a kérelmező nem merítette ki a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket
 • az ügyben bírósági eljárás indult vagy jogerős bírósági határozat született
 • az adott ügyben az oktatási jogok biztosa már eljárt, és a beadvány nem tartalmaz új tényeket
 • az név nélkül érkezik
 • az ügy nem tartozik az oktatási biztos hatáskörébe (ez utóbbi esetén értesíti a kérelmezőt, hogy mely más szervhez fordulhat)

Alaposnak ítélt kérelem esetén egyeztetést kezdeményez:

 • a beadványban foglaltakat nyilatkozattételre elküldi annak az intézménynek vagy magánszemélynek, aki a sérelmezett döntést hozta, illetve elmulasztotta
 • a feleket írásban felkéri álláspontjaik közelítésére és a kérdés rendezésére

Megegyezés hiányában személyes egyeztetésre hívja a feleket.

Amennyiben az intézmény vagy magánszemély a jogsértést vagy annak veszélyét saját hatáskörében nem szünteti meg, az oktatási biztos kezdeményezi annak megszüntetését. Ez akár telefonon, faxon vagy e-mailen is történhet.

Amennyiben az oktatási biztos úgy véli, hogy a kezdeményezés nem vezetett eredményre, ajánlást fogalmaz meg az intézmény és annak felügyeleti szerve felé.

Az oktatási jogok biztosa hivatalból is vizsgálatot indíthat, ha egy jogszabály, intézkedés vagy annak elmulasztása súlyos, vagy az állampolgárok nagy csoportját érintő jogsérelmet okoz.

Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala működését szabályozó 40/1999. (X. 8.) OM rendelet

Ügyrendünk

Az Oktatási Biztos eljárása kisebbségi nyelveken

Az Oktatási Biztos eljárása EU nyelveken