Haridusõiguse Voliniku Büroo

1055 Budapest, Szalay u. 10-14
tel: (06-1) 795 4097, faks: (06-1) 795 0274
e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Mis on haridusõiguse voliniku ülesandeks?

Volinik teostab hariduses osalevate osapoolte õiguste kaitset, aitab nende õiguste rakendamisele kaasa. Kaitstud õigusteks loetakse kõigi õppeprotsessis osalejate õigusi, mis on kindlustatud neile Põhiseadusega, samuti põhihariduse, kõrghariduse ja kutsehariduse kohta käivate seadustega. Voliniku büroo on Haridusministeeriumi raames töötav iseseisev organisatsioon, millel on eristaatus ning sõltumatus, volinikul on kohustus aru anda vaid haridusministri ees. Haridusõiguse volinik algatab asja uurimise pärast vastava avalduse saamist, samuti oma ametiõigustest lähtuvalt. Asja uurimise käigus viib ta asja osapoolte vahel läbi võrdlusprotsessi.

Kes võivad haridusõiguse voliniku poole pöörduda?

Haridusõiguse voliniku poole võib pöörduda ükskõik milline õppeprotsessis osaleja: laps, õpilane, lapsevanem, pedagoog, üliõpilane, teadlane, õppejõud, samuti mainitud õppeprotsessis osalejate grupid, juhul kui nad otsustavad, et nende õigusi hariduse valdkonnas on kahjustatud või neid ähvardab õiguste rikkumise vahetu oht.

Kuidas saab haridusõiguse voliniku poole pöörduda?

Kaebuse saab büroosse saata kirjalikult, kas kirja, faksi või e-maili teel. Protsessi läbiviimist kergendab see, kui büroole avalduse esitaja võtab oma kaebused ja palved lühidalt kokku ning lisab oma avaldusele ka asjaga seotud olevate dokumentide koopiad. Kaebuse esitajal on võimalus ka eelnevalt kokku lepitud ajal bürood isiklikult külastada ning esitada oma kaebus suuliselt. Kaebuse esitaja isiklike andmete käsitsemine toimub kõigil juhtudel andmekaitseseadusega kooskõlas ning diskreetselt. Kaebuse esitajal on võimalus paluda protsessi käigus oma nime saladuses hoidmist.

Millised on haridusõiguse voliniku protsessi algatamise eeltingimused?

 • avalduse peab sisse andma selleks põhjust omav isik ehk kannatanu
 • avaldus ei tohi olla anonüümne
 • avaldus tuleb esitada seadusjõulise otsuse või toimingu tegemisest arvates ühe aasta jooksul
 • avalduse esitajal tuleb ammendada tema käsutuses olevad kaebamisvõimalused
 • asjas pole algatatud kohtumenetlust, asja kohta pole tehtud seadusjõulist kohtuotsust
 • haridusõiguse volinik pole käesoleva asjaga veel tegelenud, välja arvatud juhul, kui asja kohta esitatakse uusi andmeid

Milline on protsessi käik? Milliseid samme võib haridusõiguse volinik astuda?

 • haridusõiguse volinik tutvustab avalduses esitatud andmeid teisele osapoolele ning palub temalt käesoleva asjaga seoses tunnistust
 • haridusõiguse volinik võrdleb poolte tunnistusi ja asja kohta esitatud dokumente seadusesätetega, mille tulemusena teeb kindlaks võimaliku seaduserikkumise
 • haridusõiguse volinik vahendab osapooli selle nimel, et nende seisukohti lähendada ning probleeme kõrvaldada. Juhul, kui kompromiss pole võimalik, korraldab haridusõiguse volinik poolte vahel isiklikult lepitamise
 • juhul, kui seaduserikkuja ei kõrvalda tehtud viga või selle ohtu oma mõjupiirkonnas, koostab haridusõiguse volinik algatuse või soovituse tehtud seaduserikkumise kõrvaldamiseks
 • kui kaitstud õiguste rikkumine või selle vahetu oht on tingitud seadusesätete puudulikkusest, teeb haridusõiguse volinik selleks, et õiguserikkumisi vältida ja kõrvaldada, haridusministrile ettepaneku seaduse muutmiseks.