Koulutuksellisten oikeuksien valtuutetun virasto

1055 Budapest, Szalay u. 10-14
tel: (06-1) 795 4097, fax: (06-1) 795 0274
e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Mikä on koulutuksellisten oikeuksien valtuutetun tehtävä?

Valtuutettu huolehtii koulutukseen osallistuvien koulutuksellisten oikeuksien suojelusta sekä ko. oikeuksien toteutumisen edesauttamisesta. Turvattavina oikeuksina on pidettävä kaikkia koulutukseen osallistuvia koskettavia oikeuksia, jotka Unkarin perustuslaki sekä julkisesta koulutuksesta, aikuiskoulutuksesta ja ammattikoulutuksesta erikseen säädetyt lainsäännökset heille takaavat. Koulutuksellisten oikeuksien valtuutetun virasto toimii Unkarin opetusministeriön alaisena, erikoisstatuksella. Se on riippumaton elin, ja valtuutettu on vastuussa suoraan opetusministerille. Koulutuksellisten oikeuksien valtuutettu voi joko pyynnöstä tai viraston omasta harkinnasta suorittaa tarkastuksen, jonka perusteella pyrkii aikaansaamaan sovitteluratkaisun asianomaisten kesken.

Ketkä voivat kääntyä koulutuksellisten oikeuksien valtuutetun puoleen?

Kaikki koulutukseen osallistuvat: peruskoulun tai muun oppilaitoksen oppilaat, vanhemmat, pedagogit, korkeakouluopiskelijat, tutkijat, korkeakouluopettajat sekä em. koulutukseen osallistuvien taustayhteisöt, arvioidessaan, että heidän koulutuksellisia oikeuksiaan on loukattu, tai että ko. oikeudet ovat uhattuina.

Miten koulutuksellisten oikeuksien valtuuten puoleen voi kääntyä?

Virastolle voi osoittaa kirjallisen anomuksen kirjeitse, faksitse tai sähköpostitse. Asian käsittelyä helpottaa, jos anomuksen tekijä tekee yhteenvedon valituksestaan ja pyynnöstään sekä liittää kirjeeseen kopion kaikista asiaan liittyvistä dokumenteista. Valituksentekijällä on mahdollisuus varata tapaamisaika, jolloin hän voi tehdä henkilökohtaisen suullisen valituksen. Valituksen tai anomuksen tekijän henkilötietoja käsitellään joka tapauksessa henkilötietosuojalain määräysten mukaisesti, luottamuksellisesti. Valituksen tekijällä on mahdollisuus pyytää, että hänen nimensä salataan asian käsittelyn aikana.

Mitkä ovat koulutuksellisten oikeuksien valtuutetun menettelyn ehdot?

 • anomuksen tekee se taho, joka on siihen oikeutettu, jonka oikeuksia on loukattu
 • nimettömiä anomuksia ei käsitellä
 • anomus on tehtävä korkeintaan vuoden aikana siihen johtaneesta lainvoimaisen päätöksen tai menettelyn toimeenpanosta
 • anomuksen tekijän on käytettävä kaikki käytettävissään olevat valitusmahdollisuudet
 • valitusasiassa ei ole aiemmin käynnistetty oikeuskäsittelyä eikä syntynyt lainvoimaista tuomioistuimen päätöstä
 • valitusasiassa ei ole aiemmin käännytty koulutuksellisten oikeuksien valtuuten puoleen - poikkeuksena lisäanomus, joka sisältää uusi tosiasioita.

Miten asian käsittely tapahtuu, millaisiin toimiin koulutuksellisten oikeuksien valtuutettu voi ryhtyä?

 • koulutuksellisten oikeuksien valtuutettu esittää anomuksen pääkohdat toiselle osapuolelle ja pyytää tältä lausuntoa
 • koulutuksellisten oikeuksien valtuutettu tarkastelee osapuolten lausuntoja sekä asiaan liittyviä dokumentteja asiaa koskevien lainsäännösten valossa, minkä tuloksena hän voi todeta oikeudenloukkauksen tapahtuneen tai olevan vaarassa tapahtua
 • koulutuksellisten oikeuksien valtuutettu toimii välittäjänä päämääränään lähentää osapuolten näkemyksiä ja aikaansaada ongelmanratkaisu, vaikean sovittelun tapauksessa valtuutettu järjestää henkilökohtaisen neuvottelun osapuolten välillä
 • siinä tapauksessa, että oikeudenloukkauksen aiheuttaja ei omassa vaikutuspiirissään korjaa oikeudenloukkausta tai estä sitä tapahtumasta, koulutuksellisten oikeuksien valtuutettu voi laatia suosituksen, jonka perusteella oikeudenloukkaus voidaan korjata
 • jos oikeudenloukkauksen tapahtumisen tai sen välittömän uhan voidaan katsoa tapahtuneen lainsäädännöllisen puutteellisuuden vuoksi, voi koulutuksellisten oikeuksien valtuutettu oikeudenloukkauksen välttämiseksi tai korjaamiseksi tehdä opetusministerille esityksen lainsäädännöllisestä muutoksesta.