Bureau van de ombudsman van onderwijsrechten

1055 Budapest, Szalay u. 10-14
tel: (06-1) 795 4097, fax: (06-1) 795 0274
e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Wat is de taak van de ombudsman van onderwijsrechten?

De ombudsman zorgt voor de bescherming van de rechten van de deelnemers van het onderwijs en ervoor dat deze zich doen gelden. Als beschermde rechten moeten rechten worden beschouwd die door de Constitutie, alsmede de wetten op het openbaar onderwijs, hoger onderwijs en het beroepsonderwijs voor welke deelnemer dan ook van het onderwijs gegarandeerd worden. Het bureau van de ombudsman, dat binnen het Ministerie van Onderwijs functioneert, is een onafhankelijk orgaan met een speciale status. De ombudsman is uitsluitend aan de minister van onderwijs verantwoordelijk. De ombudsman van onderwijsrechten kan op verzoek, respectievelijk ambtshalve onderzoek instellen in de loop waarvan hij tussen de betrokken partijen bemiddelt.

Wie kan zich tot de ombudsman van onderwijsrechten wenden?

Elke deelnemer van het onderwijs: het kind, de leerling, de ouders, de leerkracht, de student, de onderzoeker, de onderwijzer, alsmede de gemeenschappen van de genoemde deelnemers van het onderwijs, in het geval dat ze van mening zijn dat er op hun onderwijsrechten inbreuk is gemaakt, respectievelijk het directe gevaar van een rechtsschennis bestaat.

Hoe kan men zich tot de ombudsman van onderwijsrechten wenden?

Het verzoekschrift kan schriftelijk - per brief, fax of e-mail - bij het bureau worden ingediend. De persoon die zich tot het bureau wendt, kan het afwikkelen van de procedeure vergemakkelijken als hij/zij zijn/haar klacht en verzoek samenvat en de kopie van alle documenten die op de zaak betrekking hebben bijvoegt. Degene die een klacht heeft, kan op een van tevoren afgestemd tijdstip bij het bureau persoonlijk langsgaan om zijn klacht mondeling voor te leggen. De persoonlijke gegevens van de degene die een klacht heeft, worden in alle gevallen overeenkomstig de Wet op Gegevensbescherming vertrouwelijk behandeld. Degene die een klacht heeft, kan vragen om zijn/haar naam tijdens de procedure geheim te houden.

Wat zijn de voorwaarden voor de procedure van de ombudsman van onderwijsrechten?

 • het verzoekschift dient door de ertoe gerechtigde, d.w.z. degene op wiens rechten inbreuk wordt gemaakt, te worden ingediend
 • het verzoekschrift mag niet anoniem zijn
 • het verzoekschrift dient binnen een jaar na het rechtsgeldige besluit of de maatregel te worden ingediend
 • de aanvrager dient de beschikbare rechtsmiddelen te hebben gebruikt
 • er is in de zaak nog geen gerechtelijke procedure ingesteld, geen rechtsgeldige rechterlijke beslissing genomen
 • de ombudsman van ondewijsrechten heeft in de zaak nog niet gehandeld, behalve het geval dat het verzoekschrift nieuwe feiten inhoudt.

Hoe wordt de procedure afgehandeld, welke maatregelen kan de ombudsman van onderwijsrechten treffen?

 • de ombudsman van onderwijsrechten maakt de inhoud van het verzoekschrift aan de andere partij bekend, en vraagt hem/haar om een verklaring met betrekking op de klacht af te leggen
 • de ombudsman van onderwijsrechten vergelijkt de verklaringen van de partijen en de documenten van de zaak met de rechtsregels en als resultaat hiervan stelt de eventuele rechtsschennis vast
 • de ombudsman van onderwijsrechten bemiddelt in belang van de toenadering van de standpunten van de betrokkenen, in het belang van het oplossen van het probleem, en bij gebrek aan overeenstemming initieert hij een persoonlijk overleg tussen de partijen
 • indien degene die de rechten schendt, de schending of het gevaar ervan in zijn eigen bevoegdheid niet herstelt, formuleert de ombudsman van onderwijsrechten een initiatief of voorstel om de rechtsschennis te herstellen
 • als de inbreuk op de beschermde rechten, respectievelijk het directe gevaar ervan terug te voeren is tot gebrekkigheden van de rechtsregels, dient de ombudsman van onderwijsrechten in belang van het vermijden, respectievelijk het herstellen van de rechtsschennis een voorstel aan de minister van onderwijs in om de rechtsregel te wijzigen.