Ured povjerenika prosvjetnih prava

1055 Budimpeąta, Szalay u.10-14.
Telefon: (06-1) 795 4097 Faks: (06-1) 795 0274
e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Povjerenik prosvjetnih prava

 • potpomaľe sudionike obrazovanja (ucitelje, nastavnike, ucenike, profesore, studente itd.) odnosno njihove zajednice u ostvarivanju gradanskih prava koja su u svezi s obrazovanjem
 • tijekom svoga rada jedino je obavezan odgovarati ministru prosvjete

Tko moľe podnijeti ľalbu?

 • u pojedinim stvarima bilo koji sudionik obrazovanja (ucenik, roditelj, pedagog, student, istraľivac, profesor, te njihove zajednice) moľe podnijeti ľalbu ukoliko tako misli da su njegova prava ugroľena odnosno postoji opasnost prekrąaja prava

Kada se moľemo obratiti prosvjetnom povjereniku?

 • ukoliko smo vec sve mogucnosti pravnog rjeąenja - osim sudskog procesa - iscrpili
 • ukoliko odluka ili mjera na koju se ľalimo nije starija od godinu dana

S kojim stvarima se moľemo obratiti njemu?

 • Ukoliko jedna odluka, mjera odnosno njihov nedostatak krąi prosvjetna prava odnosno ostvaruje neposrednu opasnost krąenja prava
 • prava zajednica sudionika obrazovanja (npr. dacka samouprava, ąkolski odbor, nastavnicki zbor) dobivaju istu zaątitu kao i osobni prekrąaji prava

Kako mu se moľemo obratiti?

 • pismenom odnosno usmenom molbom
 • u molbi trebamo ukratko saľeti srľ naąe ľalbe i trebamo u privitku priloľiti sve dokumente u svezi sa stvarju
 • Moľemo traľiti povjerljivo koriątenje naąeg imena (anonimnost)

Što ce se dogoditi s naąom molbom?

Prosvjetni povjerenik je obvezan ispitati sve predstavke

On ce odbiti predstavku ukoliko

 • ga podnese osoba koja nema prava na to
 • se podnese nakon jednogodiąnjeg roka
 • molitelj nije iskoristio sve mogucnostii pravnog rjeąenja koje mu stoje na raspolaganju
 • u stvari je poceo sudski proces ili je nastala sudska odluka
 • u doticnoj stvari je vec prosvjetni povjerenik postupio a predstavka ne sadrľi nove cinjenice
 • predstavka stiľe bezimeno
 • stvar ne spada u djelokrug prosvjetnog povjerenika (u tom slucaju izvjeątava molitelja da kojem drugom organu se moľe obratiti)

U slucaju molbe koja je po njegovom sudu temeljna inicira usuglaąavanje:

 • sadrľaj predstavke poąalje onoj ustanovi ili privatnoj osobi za davanje priopcenja (izjave) koja je donijela doticnu odluku odnosno ucinila propust
 • strane ce pismeno zamoliti da pribliľe svoje stavove i da rijeąe pitanje

U nedostatku sporazuma pozove strane na osobno usuglaąavanje.

Ukoliko ustanova ili privatna osoba prekrąaj prava ili njegovu opasnost u svom djelokrugu ne ukine, prosvjetni povjerenik pocinje inicirati njegovo ukidanje. To moľe uciniti i telefonom faksom ili e-mailom.

Ukoliko prosvjetni povjerenik takvog je miąljenja da iniciranje nije donijelo rezultat, sastavlja preporuku ustanovi i njenom kontrolnom organu.

Prosvjetni povjerenik i iz sluľbenih razloga moľe pokrenuti istragu ako jedan pravni propis, mjera ili njen propust stvara teąki pravni prekrąaj ili pravni prekrąaj koji se odnosi na veliku skupinu gradana.