Oifig an Choimisinéara um Chearta Oideachais

H-1055- Búdaipeist, Szalay u. 10-14.
Teileafón: (06-1) 795 4097 facs: (06-1) 795 0274
ríomhphost: panasz@oktbiztos.hu

An Coimisinéir um Chearta Oideachais

 • cuireann sé chun cinn forfheidhmiú cearta sibhialta a bhaineann leis an oideachas do rannpháirtithe san oideachas (lena n-áirítear múinteoirí, mic léinn, teagascóirí, mic léinn fochéime, srl.) agus a gcuid pobal
 • féadfaidh an t-aire oideachais, agus an té sin amháin, é a thabhairt chun cuntais agus é ag feidhmiú

Cé is féidir leis nó léi gearán a dhéanamh?

 • féadfaidh aon rannpháirtí san oideachas (mac léinn, tuismitheoir, oideolaí, mac léinn fochéime, taighdeoir, teagascóir agus a bpobail) gearán a dhéanamh i gcás ar leith, má tá amhras ann go bhfuil sárú cearta tarlaithe nó ar tí tarlú

Cén uair is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisinéir um Chearta Oideachais?

 • má tá teipthe ar gach réiteach dlí, seachas imeachtaí cúirte
 • má tharla an rún nó an beart atá conspóidithe tráth nach faide ná bliain amháin ó shin

Céard iad na cásanna is féidir a thabhairt os comhair an Choimisinéara um Chearta Oideachais?

 • más rud é go sáraíonn cinneadh, beart nó a n-éagmais cearta oideachais nó má chruthaítear leo an gar-bhaol go sárófar cearta
 • tá an méid céanna cosanta ag cearta pobal rannpháirtithe san oideachas (mar shampla, comhairle mic léinn, bord scoile, foireann teagaisc) agus atá i gceist i gcás sárú ar chearta an duine aonair

Conas is féidir dul i dteagmháil leis an gCoimisinéir um Chearta Oideachais?

 • trí iarratas i scríbhinn nó iarratas ó bhéal
 • san iarratas uait, déan cur síos gairid ar ábhar do ghearáin agus cuir i gceangal leis gach doiciméad is ábhartha maidir le do chás
 • is féidir leat é a iarraidh go gcaithfear ar bhonn rúnda le d'ainm (gan ainmníocht)

Céard a tharlóidh don ghearán uait?

Déanfaidh an Coimisinéir um Chearta Oideachais gach iarratas a imscrúdú.

Diúltóidh an Coimisinéir um Chearta Oideachais don iarratas más rud é:

 • nár chuir an duine dlisteanach isteach é
 • gur cuireadh isteach é tar éis don teorainn ama uasta aon bhliana amháin a bheith caite
 • gur mhainnigh an t-iarratasóir leas a bhaint as na réitigh dlí uile a bhí ar fáil dó nó di
 • gur tionscnaíodh imeachtaí cúirte nó go ndearnadh cinneadh cúirte deiridh sa chás
 • gur ghníomhaigh an Coimisinéir um Chearta Oideachais sa chás roimhe seo, agus nach bhfuil aon fhíricí ná aon chinntí nua san iarratas
 • gur cuireadh isteach gan ainm é
 • nach dtagann an cás faoi inniúlacht an Choimisinéara um Chearta Oideachais (más amhlaidh atá, cuirtear an t-iarratasóir ar an eolas faoin gcomhlacht is ceart teagmháil a dhéanamh leis faoin gcás sin)

Sa chás ina meastar go bhfuil bunús leis an iarratas, tionscnaíonn an Coimisinéir um Chearta Oideachais pléite:

 • seoltar ábhar an iarratais chuig an institiúid nó an duine aonair a rinne an cinneadh conspóidithe nó a mhainnigh an cinneadh sin a dhéanamh, chun críocha ráiteas a iarraidh
 • iarrtar ar na páirtithe, i scríbhinn, a gcuid tuairimí a chur in iúl agus an fhadhb a réiteach

In éagmais réitigh, tugann an Coimisinéir um Chearta Oideachais cuireadh do na páirtithe chun pléite.

Má mhainníonn institiúid nó duine aonair sárú cearta nó an baol go sárófaí cearta a dhíothú ar a thionscnamh nó a tionscnamh féin, tionscnaíonn an Coimisinéir um Chearta Oideachais an díobhadh. Is féidir go ndéanfaí é sin ar an teileafón, le facs, nó ar an ríomhphost.

Má mheasann an Coimisinéir um Chearta Oideachais nár éirigh leis an tionscnamh, dréachtaíonn sé moladh don institiúid agus dá húdarás maoirseachta.

Féadfaidh an Coimisinéir um Chearta Oideachais imscrúduithe a thionscnamh ex offico más amhlaidh go mbeidh ina thoradh ar aon rialachán dlí, aon bheart nó aon mhainneachtain ina leith go ndéanfar drochshárú ar chearta nó sárú ar chearta grúpaí móra saoránach.