Komisāra izglītības tiesību jautājumos birojs

H-1055- Budapešta, Szalay u. 10-14.
Tālrunis: (06-1) 795 4097 fakss: (06-1) 795 0274
e-pasts: panasz@oktbiztos.hu

Komisārs izglītības tiesību jautājumos

 • Sekmē ar izglītību saistīto pilsonisko tiesību īstenošanu izglītības dalībniekiem (tostarp skolotājiem, izglītojamiem, pasniedzējiem, pirmsdiploma studentiem utt.) un to kopienām.
 • Pilnvaru laikā it pakļauts izglītības ministram.

Kas var iesniegt sūdzību?

 • Jebkurš izglītības dalībnieks (izglītojamais, vecāks, pedagogs, pirmsdiploma students, pētnieks, pasniedzējs un šo personu kopienas) var iesniegt sūdzību par konkrētu gadījumu, ja ir aizdomas par tiesību pārkāpumu vai ja šāds pārkāpums ir pieļauts.

Kādos gadījumos varat sazināties ar komisāru izglītības tiesību jautājumos?

 • Ja ir izmantoti visi pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, izņemot tiesvedību.
 • Ja kopš strīdīgā lēmuma pieņemšanas vai pasākuma īstenošanas vēl nav pagājis viens gads.

Kādus jautājumus var iesniegt komisāram izglītības tiesību jautājumos?

 • Ja lēmums vai pasākums vai šāda lēmuma vai pasākuma nepieņemšana pārkāpj vai draud pārkāpt izglītības tiesības.
 • Uz izglītības dalībnieku kopienu (piemēram, studentu padomes, skolas valdes un mācībspēku kopienu) tiesībām attiecas tāda pati aizsardzība kā individuālo tiesību pārkāpuma gadījumā.

Kā var sazināties ar komisāru izglītības tiesību jautājumos?

 • Ar rakstisku vai mutisku pieteikumu.
 • Pieteikumā īsi jāapraksta sūdzības temats un jāpievieno visi dokumenti, kas attiecas uz konkrēto gadījumu.
 • Varat pieprasīt sava vārda neizpaušanu (anonimitāti).

Kas notiek ar iesniegto sūdzību?

Komisārs izglītības tiesību jautājumos izskata visus pieteikumus.

Komisārs izglītības tiesību jautājumos noraidīs pieteikumu, ja:

 • to neiesniedza likumīga persona;
 • to iesniedza pēc viena gada termiņa iztecēšanas;
 • pieteikuma iesniedzējs nav izmantojis visus pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus;
 • ir uzsākta tiesvedība vai lietā pieņemts tiesas galīgais nolēmums;
 • komisārs izglītības tiesību jautājumos ir jau lietu vienreiz izskatījis un iesniegumā nav nekādu jaunu faktu vai konstatējumu;
 • pieteikums iesniegts bez vārda un uzvārda;
 • jautājums nav komisāra izglītības tiesību jautājumos kompetences jomā (tādā gadījumā pieteikuma iesniedzējam tiek norādīts, ar kuru struktūru sazināties).

Ja pieteikumu atzīst par pamatotu, komisārs izglītības tiesību jautājumos uzsāk diskusijas:

 • pieteikuma saturs tiek nosūtīts iestādei vai personai, kas pieņēmusi strīdīgo lēmumu vai nav pieņēmusi kādu lēmumu, lai pieprasītu skaidrojumu;
 • pusēm tiek rakstiski pieprasīts panākt kompromisu un vienoties.

Ja vienošanās netiek panākta, komisārs izglītības tiesību jautājumos aicina puses uz diskusijām.

Ja iestāde vai persona nepārtrauc pieļautu vai iespējamu tiesību pārkāpumu pēc savas iniciatīvas, komisārs izglītības tiesību jautājumos uzsāk pārkāpuma novēršanu. To var īstenot pa tālruni, faksu vai e-pastu.

Ja komisārs izglītības tiesību jautājumos uzskata, ka iniciatīva nav bijusi efektīva, viņš sagatavo ieteikumu iestādei un tās uzraudzības iestādei.

Komisārs izglītības tiesību jautājumos var uzsākt ex officio izmeklēšanu, ja kāda norma vai pasākums vai to neīstenošana noved pie tiesību būtiska pārkāpuma vai lielu iedzīvotāju grupu tiesību pārkāpuma.