Švietimo Teisių Komisaro Kanceliarija

1055 Budapest, Szalay u. 10-14
tel: (06-1) 795 4097, fax: (06-1) 795 0274
e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Kokia švietimo teisių komisaro užduotis?

Komisaras gina su švietimo sistemos dalyvių mokymu susijusias teises bei padeda įgyvendinti šias teises. Ginamomis teisėmis reikia laikyti tokias visiems švietimo sistemos dalyviams taikomas teises, kurias garantuoja Konstitucija bei bendrojo lavinimo, aukštojo mokslo ir profesinio lavinimo įstatymai. Komisaro kanceliarija yra Švietimo Ministerijos rėmuose veikiantis nepriklausomas, turintis specialų statusą organas; o komisaras atsakingas išskirtinai švietimo ministrui. Švietimo teisių komisaras, esant prašymui arba vadovaujantis įstatymu, gali pradėti tyrimą, kurio metu atlieka sutaikinimo procedūrą tarp suinteresuotų pusių.

Kas gali kreiptis į švietimo teisių komisarą?

Bet kuris švietimo sistemos dalyvis: vaikas, moksleivis, tėvai, pedagogas, studentas, mokslininkas, dėstytojas, o taip pat švietimo sistemos dalyvių bendruomenės, jei jos nusprendė, kad jų švietimo teisės buvo pažeistos arba yra tiesioginis teisių pažeidimo pavojus.

Kaip galima kreiptis į švietimo teisių komisarą?

Reikia pateikti kanceliarijai pareiškimą raštu – laiško, fakso arba elektroninės žinutės forma. Proceso eigą palengvina, jei asmuo, kreipiantysis į kanceliariją, pareiškime išdėsto savo skundą ir prašymą bei prideda visų su byla susijusių dokumentų kopijas. Pateikęs skundą asmuo turi galimybę iš anksto suderintu laiku asmeniškai apsilankyti kanceliarijoje ir žodžiu išdėstyti savo prašymą. Ryšium su prašymą pateikusio asmens asmeniniais duomenimis bet kokiu atveju išlaikomas konfidencialumas, elgiamasi atitinkamai įstatymo dėl duomenų saugojimo. Pateikęs skundą asmuo turi galimybę prašyti, kad proceso eigoje jo vardas būtų nutylimas.

Kokios švietimo teisų komisaro procedūros atlikimo sąlygos?

 • pareiškimą turi pateikti tam turintis teisę asmuo, kurio teisės pažeistos
 • pareiškimas negali būti anoniminis
 • prašymą reikia pateikti vienerių metų bėgyje, skaičiuojant nuo juridinę galią turinčio nutarimo priėmimo arba nuo priemonių ėmimosi
 • prašymą pateikiantis asmuo turi išnaudoti jam suteikiamas skundų galimybes
 • duotu klausimu teisminė byla neiškelta, juridinę galią turintis sprendimas nepriimtas
 • duotu klausimu švietimo teisių komisaras dar nevykdė veiklos, išskyrus atvejį, jei pareiškime išdėstyti nauji faktai.

Kokia procedūros eiga, kokių priemonių gali imtis švietimo teisių komisaras?

 • švietimo teisių komisaras supažindina su pareiškimo turiniu kitą pusę ir pareikalauja iš jo pareiškimo ryšium su skundu
 • pusių pareiškimus ir bylos dokumentus švietimo teisių komisaras palygina su teisinėmis normomis, ir to rezultate atskleidžia galimus teisinius pažeidimus
 • švietimo teisių komisaras tarpininkauja suinteresuotų pusių pozicijų suartėjimo bei problemos išsprendimo vardan, o nepavykus susitarti, organizuoja pusėms asmeniškas sutaikinimo derybas
 • tuo atveju, jei teises pažeidęs asmuo nepanaikina jo kompetencijoje esančio pažeidimo arba jo pavojaus, švietimo teisių komisaras suformuluoja iniciatyvą- pasiūlymą teisinio pažeidimo panaikinimo tikslu
 • jei ginamų teisių pažeidimo arba jo tiesioginio pavojaus priežastis galima kildinti iš teisinių normų trūkumų, norint išvengti teisinių pažeidimų arba juos pašalinti, švietimo teisių komisaras pateikia švietimo ministrui pasiūlymą dėl teisinių normų pakeitimo.