L-Uffiċċju tal-Kummissarju għad-Drittijiet Edukattivi

H-1055- Budapest, Szalay u. 10-14
Telefon: (06-1) 795 4097 faks: (06-1) 795 0274
posta elettronika: panasz@oktbiztos.hu

Il-Kummissarju għad-Drittijiet Edukattivi

 • jippromwovi l-infurzar tad-drittijiet ċivili relatati mal-edukazzjoni għall-parteċipanti tal-edukazzjoni (inklużi għalliema, studenti, tuturi, studenti li għadhom ma ggradwawx, eċċ) u l-komunitajiet tagħhom
 • jista' jinżamm responsabbli biss mill-ministru għall-edukazzjoni matul il-funzjonament tiegħu

Min jista' jressaq ilment?

 • kull parteċipant tal-edukazzjoni (student, ġenitur, għalliem, student li għadu ma ggradwax, riċerkatur, tutur u l-komunitajiet tagħhom) jista' jressaq ilment f'każ speċifiku, jekk ikun suspettat jew imminenti ksur tad-drittijiet

Meta tista' tikkuntattja lill-Kummissarju għad-Drittijiet Edukattivi?

 • jekk ir-rimedji legali disponibbli kollha jkunu ġew sfruttati, minbarra l-proċeduri tal-qorti
 • jekk ir-riżoluzzjoni jew il-miżura kkontestata ma tkunx ilha aktar minn sena

Liema każijiet jistgħu jitressqu quddiem il-Kummissarju għad-Drittijiet Edukattivi?

 • jekk deċiżjoni, miżura jew in-nuqqas tagħhom tikser id-drittijiet edukattivi jew twassal għal periklu imminenti ta' ksur ta' drittijiet
 • id-drittijiet tal-komunitajiet tal-parteċipanti tal-edukazzjoni (eż. il-kunsill tal-istudenti, il-bord tal-iskola, l-għalliema) jaqgħu taħt l-istess livell ta' protezzjoni bħall-ksur tad-drittijiet individwali

Kif jista' jiġi kkuntattjat il-Kummissarju għad-Drittijiet Edukattivi?

 • permezz ta' applikazzjoni bil-miktub jew bil-fomm
 • fl-applikazzjoni tiegħek, iddeskrivi fil-qosor is-suġġett tal-ilment tiegħek u ehmeż id-dokumenti kollha rilevanti għall-każ tiegħek
 • tista' titlob it-trattament kunfidenzjali t'ismek (anonimità)

X'jiġri mill-ilment tiegħek?

Il-Kummissarju għad-Drittijiet Edukattivi għandu jinvestiga l-applikazzjonijiet kollha.

Il-Kummissarju għad-Drittijiet Edukattivi jirrifjuta l-applikazzjoni, jekk:

 • ma tkunx ġiet ippreżentata mill-persuna leġittima
 • tkun ġiet ippreżentata wara li jkun għadda l-limitu ta' żmien massimu ta' sena
 • l-applikant ikun naqas milli jagħmel użu mir-rimedji legali kollha għad-dispożizzjoni tiegħu
 • ikunu bdew il-proċeduri tal-qorti jew tkun ittieħdet deċiżjoni finali tal-qorti dwar il-każ
 • il-Kummissjonarju għad-Drittijiet Edukattivi jkun diġà ħa azzjoni dwar il-każ, u l-preżentazzjoni ma tkunx tinkludi fatti jew sejbiet ġodda
 • tkun ġiet ippreżentata mingħajr isem
 • il-każ ma jaqax fil-kompetenza tal-Kummissarju għad-Drittijiet Edukattivi (jekk dan ikun il-każ, l-applikant jiġi mgħarraf bil-korp li għandu jiġi kkuntattjat b'dak il-każ)

Meta jitqies li l-applikazzjoni hi bbażata fuq raġunijiet sodi, il-Kummissarju għad-Drittijiet Edukattivi jagħti bidu għad-diskussjonijiet:

 • il-kontenut tal-applikazzjoni jintbagħat lill-istituzzjoni jew lill-individwu li jkun ħa d-deċiżjoni kkontestata jew li jkun naqas milli jieħu dik id-deċiżjoni, bil-għan li tintalab stqarrija
 • il-partijiet jintalbu bil-miktub biex japprossimaw l-opinjonijiet tagħhom u jsolvu l-kwistjoni

Fin-nuqqas ta' ftehim, il-Kummissjunarju għad-Drittijiet Edukattivi jistieden lill-partijiet għal diskussjonijiet.

Jekk l-istituzzjoni jew l-individwu jonqos milli jelimina l-ksur tad-drittijiet jew il-periklu tiegħu fuq inizjattiva proprja tiegħu, il-Kummissarju għad-Drittijiet Edukattivi jagħti bidu għall-eliminazzjoni ta' dan il-ksur. Dan jista' jsir permezz tat-telefon, tal-faks jew tal-posta elettronika.

Jekk il-Kummissarju għad-Drittijiet Edukattivi jqis li l-inizjattiva ttieħdet għalxejn, jabbozza rakkomandazzjoni għall-istituzzjoni u l-awtorità superviżorja tagħha.

Il-Kummissarju għad-Drittijiet Edukattivi jista' jagħti bidu għal investigazzjonijiet ex officio, f'każ li kwalunkwe regolament legali, miżura jew il-falliment tagħhom iwassal għal ksur gravi tad-drittijiet jew il-ksur tad-drittijiet ta' gruppi kbar ta' ċittadini.