Úrad ombudsmana pre ąkolské práva

1055 Budapest, Szalay u.10-14,
Telefón: (06-1) 795 4097 Fax: (06-1) 795 0274
e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Ombudsman pre ąkolské práva

 • napomáha úcastníkov ąkolstva (ucitelov, ątudentov, prednáąajúcich, posluchácov atd.), resp. uplatnovanie obcianskych práv, vztahujúcich sa na dotycné kolektívy a súvisiacich so ąkolstvom
 • za svoju cinnost zodpovedá výlucne ministrovi ąkolstva

Kto môľe podat staľnost?

 • v individuálnej veci môľe podat staľnost hociktorý úcastník ąkolstva (ľiak, rodic, pedagóg, posluchác, výskumník, vyucujúci, resp. ich kolektívy), ak je tej mienky, ľe utrpel právnu ujmu, resp. hrozí nebezpecenstvo právnej ujmy

Kedy sa môľeme obrátit na ąkolského ombudsmana?

 • ak sme vycerpali moľnosti opravného právneho prostriedku, s výnimkou súdneho konania
 • ak napadnuté uznesenie, resp. opatrenie nie sú starąie ako jeden rok

V akých veciach sa na neho môľeme obrátit?

 • ak niektoré uznesenie, opatrenie, resp. ich absencia poruąuje ąkolské práva, resp. zaviní priame nebezpecenstvo právnej ujmy
 • práva kolektívov, ktoré sú úcastníkmi ąkolstva (ątudentská samospráva, ąkolská rada, pedagogický zbor) sa podielajú na ochrane, totoľnej s ochranou individuálnych práv

Akým spôsobom sa na neho môľeme obrátit?

 • písomnou, resp. ústnou ľiadostou
 • v ľiadosti v krátkosti zhrnme podstatu naąej staľnosti a pripojme vąetky patricné dokumenty
 • môľeme poľiadat o zamlcanie náąho mena

Co sa stane s naąou staľnostou?

Školský ombudsman je povinný preskúmat kaľdú ľiadost.

Žiadost odmietne, ak:

 • ju nepodá oprávnená osoba
 • ju podáme po vyprąaní rocnej lehoty
 • ak ľiadatel nevyuľil vąetky moľnosti opravného právneho prostriedku
 • vo veci bolo zavedené súdne konanie alebo vynesené právoplatné súdne uznesenie
 • bola dorucená bez uvedenia mena odosielatela
 • vec nespadá do kompetencie ombudsmana pre ąkolské práva (v tomto prípade upovedomí ľiadatela o tom, na koho sa má obrátit)

V prípade dôvodnej ľiadosti iniciuje zmierovacie konanie:

 • ľiadost odoąle na zaujatie stanoviska tej inątitúcii alebo súkromnej osobe, ktorá vyniesla napadnuté rozhodnutie, resp. vo veci nerozhodla
 • strany písomne poľiada o priblíľenie ich stanoviska a o usporiadanie otázky

V prípade absencie dohody pozve strany na osobné zmierovacie konanie.

Ak inątitúcia alebo súkromná osoba nezruąí poruąenie práva, resp. nebezpecenstvo poruąenia vo vlastnej kompetencii, jeho zruąenie iniciuje ąkolský ombudsman. Môľe to urobit telefonicky, faxom alebo e-mailom.