Kommissionärsnämnden för utbildningsrätter

1055 Budapest, Szalay u. 10-14
tel: 00-36-1-795 4097, fax: 00-36-1-795 0274
e-post: panasz@oktbiztos.hu

Vilka uppdrag utförs av kommissionären för utbildningsrätter?

Kommissionären har för uppdrag att beskydda och främja de rättigheter som tillfaller utbildningens deltagare. Med beskyddade rätter menas de rätter som tillfaller alla deltagare i utbildningväsendet enligt författningen och lagstiftingen om allmän- högskole- universitets- och yrkesutbildning. Kommissionärsnämnden fungerer inom Utbildningsdepartementet och har en särskild status och oberoende, dvs. kommissionären redogör och ansvarar endast till utbildningsministern. Kommisionären för utbildningsrätter startar sina utredningar på begäran eller inom sin egen befogenhet. Under en utredning genomförs en förlikningsprocedur mellan dem berörda parterna.

Vilka kan vända sig till kommissionären för utbildningsrätter?

Alla deltagare i utbildningsväsendet, dvs. barn, elever, föräldrar, pedagoger, studenter, forskare, universitetslärare etc, samt dessa utbildningsdeltagares gemenskap, om de bedömer att deras rättigheter till utbildning har kränkts eller att det finns ett omedelbart hot om att dessa rättigheter kommer att bli kränkta.

Hur kan man vända sig till kommissionären för utbildningsrätter?

Skrivelen ska inlämnas till komissionärsnämnden i form av brev, fax eller e-post meddelande. Procedurens genomförande underlättas av att den sökande i sin skrivelse sammanfattar sitt klagomål och begäran och även bifogar en kopia på alla dokument som är relaterade till ärendet. Den sökande har också möjlighet till att vid en i förväg överenskommen tidpunkt personligen besöka kommissionärsnämnden och framföra sitt ärende muntligt. Den sökandes personliga uppgifter behandlas i varje fall i överenskommelse med förtrolighetslagen, dvs. på ett konfidentiellt sätt. Den sökande har dessutom möjlighet till att begära att även hans/hennes namn hållas hemligt under procedurens gång.

Under vilka förutsättningar kan en procedur av kommissionären för utbildningsrätter genomföras?

 • Skrivelsen ska inlämnas av den till detta berättigade personen, dvs. av den som berörs av rättskränkningen.
 • Skrivelsen måste vara undertecknad.
 • Skrivelsen ska inlämnas inom ett år räknat från att det rättsgiltiga beslutet har fattats eller åtgärden har vidtagits.
 • Den sökande ska i förväg ha uttömmat alla andra befintliga möjligheter att få sitt ärende omprövat.
 • En rättegång har inte startats i ärendet och ett rättsgiltigt domstolsbeslut har inte avläggats.
 • Kommissionären för utbildningsrätter har inte ännu prövat ärendet.Undantag görs för de fall då skrivelsen innehåller nya uppgifter.

Hurdan är procedurens gång och vilka åtgärder kan kommissionären för utbildningsrätter vidta?

 • Kommissionären för utbildningsrätter informerar motparten om skrivelsens innehåll, och ber motparten om att göra ett utlåtande om klagomålet.
 • Kommissionären för utbildningsrätter jämför ärendets dokument och parternas utlåtanden med gällande lagstiftning, och på så sätt avslöjar eventuella rättskränkningar.
 • Kommissionären för utbildningsrätter förmedlar mellan dem berörda parterna och därmed bidrar till problemets lösning. Om en överenskommelse kan inte träffas på detta sätt, kommissionären organiserar ett personligt möte mellan parterna.
 • Om den som har gjort sig skyldig till rättskränkning inte åtgärdar rättskränkningen eller hotet om en rättskränkning inom sin egen befogenhet, kommissionären för utbildningsrätter formulerar ett initiativ eller förslag till hur man kan åtgärda rättskränkningen.
 • Om kränkningen av beskyddade rätter förorsakats av brister i lagstiftningen, kommissionären för utbildningsrätter – för att åtgärda rättskränkningar eller att förebygga dessa – lämnar in ett förslag till ministern om lagstiftningens modifiering.