Urad vahura ąolskih pravic

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon/faks: (06-1) 473-7097, 795 0274
e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Varuh ąolskih pravic

 • pomaga udeleľencem ąolstva (profesorjem, dijakom, predavateljem, sluąateljem itn.) oziroma skupinam le-teh pri uveljavitvi drľavljanskih pravic v zvezi s ąolstvom;
 • pri svojem delu je odgovoren le ministru za ąolstvo.

Kdo se lahko pritoľi?

 • V zasebni zadevi se lahko pritoľi vsak posameznik, ki jel soudeleľenec v ąolstvu (učenec, starąi, pedagog, sluąatelj, raziskovalec, predavatelj ter skupina le-teh), če misli, da je bila njegova pravica krąena, oziroma mu preti ta nevarnost

Kdaj se lahko obrnemo na varuha ąolskih pravic?

 • Ko smo ľe izčrpali vse moľnosti pravne reąitve (razen sod ąča);
 • če nesprejemljiva odločba ali ukrep nista starejąa od enegaleta

S kakąnimi zadevami se lahko obrnemo na njega?

 • Če odločba, ukrep oziroma pomanjkanje le-teh krąi ąolske pravice ali krąitev povzroča neposredno nevarnost;
 • pravice skupin, soudeleľencev v ąolstvu (npr. dijaąka samouprava, svet ąole, učiteljski zbor) so deleľne iste zaąčite kot posamezniki.

Kako naj se obrnemo na njega?

 • S pisno ali ustno proąnjo;
 • v proąnji je treba strniti na kratko bistvo pritoľbe in priloľiti vse dokumente, ki se nanaąajo na zadevo;
 • lahko zahtevate anonimnost

Kaj se zgodi v vaąo pritoľbo?

Varuh ąolskih pravic je dolľan obravanavati vsako pritoľbo

Zavrne vlogo, če:

 • je ne izroči pristojna oseba
 • jo izročijo po preteklem roku enega leta
 • predlagatelj ni izčrpal vseh pravnih moľnosti
 • zadevo ľe obravnava sodiąče ali ľe obstaja pravnomočna sodba
 • zadevo je ľe obravnaval varuh, in ne vsebuje novih dejstev
 • je anonimna
 • če ne spada v pristojnost varuha ąolskih pravic (v tem primeru sporoči predlagatelju, kam naj se obrne).

Če je vloga utemeljena, predlaga usklajevanje interesov:

 • z vsebino vloge seznani institucijo ali posameznika, ki je sprejel sporno odločitev
 • stranke pisno zaprosi, naj pribliľajc svoja mnenja oziroma naj uredijo sporno zadevo

V primeru neuspeąnega usklajevanja po dopisovanju povabi stranke na osebno usklajevanje.

Če institucija ali privatna cseba ne preneha s krąitvijo pravice, varuh ąolskih pravic opozori na prenehanje te dejavnosti. To lahko stori tudi po telefonu, faksu ali e-mailu.

Če bi to bilo neuspeąno, opozori institucijo in nadzorni organ na krąitev pravice.

Varuh ąolskih pravic lahko iz lastne pristojnosti sproľi preiskavo, če je krąitev zelo huda ali če se nanaąa na večjo skupino drľavljanov.