Diákjogok és pedagógusjogok az iskolában

Tartalom

I. Bevezetés
1. A tervezett kutatás előzményei, indokai

2. Megelőző vizsgálatok

2.1 Állampolgári kultúra, politikai szocializáció
2.2 Társadalmi ismeretek
2.3 Magatartásmódok, konfliktuskezelés, az iskola belső világa 
2.4 Jogok az iskolában
2.5 Demokratikus állampolgári szocializáció 

3. A kutatásunk során alkalmazott módszerek és a vizsgálat lezajlása
3.1 Kérdőíves felvétel
3.1.1 A főminta
3.1.2 Alminták
3.1.3 A kérdőív 
3.1.4 A kutatásban résztvevők és felkészítésük
3.1.5 Pilot study - a mérőeszköz próbája
3.1.6 Az adatfelvétel helyszínei 
3.2 A kvalitatív adatfelvétel 
3.2.1 Első fázis 
3.2.2 Második fázis 
3.2.3 Résztvevő-megfigyelések
3.2.4 Interjúk
3.2.4 Az iskola dokumentumai 

II. A Kvantitatív adatok elemzése

1. A kutatás hipotézise
2. A fogalmak mérhetővé tétele
A demokratikus magatartásformák dimenziói 

3. A főminta
3.1 Alapmegoszlások a mintában
3.2 Jogismeret és jogtudatosság
3.2.1 A jogismeret szintje 
3.2.2 Szocializációs ágensek 
3.2.3 A házirend 

3.3 Igazságtalanságok, jogsértések 
3.4 A diákönkormányzat 
3.5 Konfliktuskezelés 
3.6 Az osztályfőnök 
3.7 Előítélet és tolerancia 
3.7.1 Eltérő csoportok 
3.7.2 A cigány fiatalokkal szembeni előítéletek 

4. Az alminta 
4.1 Évfolyamok 
4.2 Település - egy-egy város iskolái 
4.3 Felekezeti iskola 

III. Helyzetfeltárás: esettanulmányok

1. Jelenségek 
1.1 Diákok és tipikus konfliktushelyzetek
1.1.1 Az emberi méltóság, a biztonsághoz való jog sérelme
1.1.2 A leggyakoribb konfliktushelyzetek a diákok és az iskola intézménye között 
1.1.3 Kollégium és iskola szimbiózisa 
1.1.4 Iskolán kívüli fegyelmezetlenségek 
1.1.5 Szecskáztatás-beavatási szertartás 

1.2 Tanárok
1.2.1 Időbeosztás 
1.2.2. Státusz elvesztése 
1.2.3 Emberi méltóság 

2. Technikák 
2.1 Fegyelmi tárgyalások 
2.2 Jogon kívüli megoldások - a feudális függő viszony: megfigyelés, nyomozás, zsarolás 
2.3 Képzett szociális munkás érezhető hiánya 
2.4 A diákönkormányzatok működése 
2.5 Házirendek 
2.5.1 Tapasztalatok 
2.5.2 A kötelező felülbírálat (2000. december) után 

IV. Következtetések, ajánlások

1. Jogok és ami mögöttük van
1.1 A fegyelem és a rend - a tartalom és a légkör
1.2 Az előítéletek és kialakulásuk megelőzése az osztály szintjén
1.3 A tananyag, a módszer és a számonkérés
1.4 Jogszerűen működő iskola 
4.1 Diákjogok helyett az iskolapolgárok jogai
4.2 Diákönkormányzat, diákbíróság, iskolaparlament - a konfliktusok kezelése
4.3 Házirend, pedagógiai program
1.5 A tér, az idő és a tananyag szervezése 
1.6 Szociális munka az iskolában 
1.7 Egy gondolat a pedagógusok bérezéséről 

2. Javaslatok a jogalkotónak 
2.1 Iskolai szociális munkás státusz 
2.2 Házirendek 
2.3 A diákönkormányzat 
2.4 A pedagógusképzésre vonatkozó szabályozás 
2.5 Osztálylétszámok limitálása 
2.6 Cigány tanuló, mozgássérült diák jelenléte az osztályban 

3. További kutatások 
3.1 Szülői jogok érvényesülése 
3.2 Iskolai szociális munka 

Felhasznált irodalom