Tartalomjegyzék

Tanév rendje

A tanév rendjének kialakítása során tekintettel kell lenni a köznevelési törvényben, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az oktatási miniszter által évente kiadott, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben foglaltakra. Ezen jogszabályokban foglaltak valamennyi – kivéve a tanév rendje, ami nem terjed ki az óvodákra – nevelési-oktatási intézményre nézve kötelező erejűek.

Ebben az évben is több beadvány érkezett hivatalunkhoz, amelyekben a szülők az intézmény működési rendjével, a napok, hetek megszervezésével, illetőleg az éves programmal kapcsolatban vetették fel kifogásaikat.

A tanítási napok megszervezése fontos kérdés a szülők számára, hiszen gyermekeik napirendje jelentősen befolyásolhatja a család napi feladatainak beosztását is.

A köznevelési jogszabályok nem tartalmaznak rendelkezést az intézmények nyitvatartásának szabályozásával kapcsolatban. E rendelkezések alapján a szervezeti és működési szabályzat, illetőleg a házirend tartalmazhat az intézmény nyitvatartásával összefüggő rendelkezést.

A szervezeti és működési szabályzat és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.

A szülő egy vidéki általános iskola ügyeleti napirendjével, valamint házirendjével kapcsolatban fordult hivatalunkhoz. A szülői levél alapján az iskolai házirendben a tanulók felügyelete 7 óra 10 perctől kezdődik. A szülőnek 7 órakor el kell indulnia a munkahelyére. Ebben az időpontban az iskola zárva tart, és a 7 éves gyermek kénytelen volt az utcán várni arra, hogy belépjen az intézmény területére. A szülő megítélése szerint nem jól működik az intézmény. A beadványozót tájékoztattuk a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletéről, amelynek 4-5. §-a rendelkezik az intézményi dokumentumok szabályozási köréről. Eszerint a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét. A nevelési-oktatási intézmény házirendjében pedig az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendet, az iskola és a kollégium helységei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatának rendjét kell szabályozni. Tájékoztattuk továbbá a szülőt arról, hogy amennyiben úgy véli, gyermekével szemben jogsértően járt el az intézmény, lehetősége van jogorvoslatért fordulni az intézmény fenntartójához. (234/2019/OJBIT)

Egy hozzánk forduló szülő az általános iskolák ügyeleti rendjéről érdeklődött. Kérdésként merült fel, hogy megszabhatja-e a délutáni ügyeleti időt az iskola, illetve felróhatja-e a szülőnek, ha pár perccel később ér a gyermekéért. Az általános iskola ügyelete 7 órától 17 óráig tart. A szülő munkája miatt nem tud pontosan érkezni gyermekéért, kizárólag az ügyeleti idő letelte után. A pedagógus felhívta a szülő figyelmét, hogy 16.45 után csak az ő gyermeke marad egyedül az iskolában. Ennek ellenére a szülő nem tudott időben odaérni gyermekéért az iskolába. Tájékoztattuk a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontjáról, amely rögzíti, hogy a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni a működés rendjét, ezen belül a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét. (297/2019/OJBIT)

Egy óvodapedagógus az óvodába járó egyik gyermek édesapjának az óvodában dolgozók irányába tanúsított magatartásával kapcsolatban kérte hivatalunk segítségét. Előadta, hogy a szülő többször is káromkodásokkal, és oda nem illő hangnemben beszélt az óvodapedagógusokhoz, akár a gyermekek jelenétében is. A beadványozó arról érdeklődött, hogy lehetőség van-e a szülőnek az óvodába történő belépését, benntartózkodását szabályozni. Tájékoztattuk, hogy a köznevelési törvény 72. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a szülő kötelessége, hogy tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni a belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel. Tájékoztattuk az óvodapedagógust, hogy a fentiek figyelembevételével tudja az intézmény megalkotni az óvodába érkező szülőkre vonatkozó szabályokat. (187/2019/OJBIT)

A fenti rendelkezés szerint az óvoda és az iskola is maga határozza meg a nyitvatartását és azon belül a tanulók felügyeletének rendjét. Szintén az iskola feladata a tanórák napi elosztása, az órarend összeállítása. Az oktatómunka napi megszervezése eltérő lehet a hagyományos oktatásban, illetve az egész napos iskolai formában. A törvény értelmező rendelkezése szerint az egész napos iskola olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg, működését, feltételrendszerét az oktatásért felelős miniszter jogszabályban határozza meg. Ezzel szemben a hagyományos oktatási formában a tanórák a szünetek közbeiktatásával folyamatosan követik egymást, majd a délutáni időszakban kerülhet sor egyéb foglalkozások (pl. napközi) szervezésére.

Egy szülő azzal kapcsolatosan kérte hivatalunk tájékoztatását, hogy milyen lehetőségei vannak akkor, ha egy általános iskola az első osztályos tanulónak 9. órában testnevelés órát tart. A szülői levél alapján úgy állították össze az órarendet, hogy aznap délelőtt négy tanóra van, majd 15.15-16.00. között egy testnevelésóra. A beadvánnyal kapcsolatban tájékoztattuk a szülőt, hogy a tanítást a következő szabályok mentén kell megszerveznie az iskolának. A köznevelési törvény 27. § (2) bekezdése szerint az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az általános iskola e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is működhet. A fentiek szerint az általános iskolában, amennyiben nem egész napos iskolaként működik, 16 óráig kell a nevelést, oktatást megszervezni. A tanórákat követően egyéb foglalkozások szervezésére van lehetőség, amely alól az intézményvezető felmentést adhat. Egész napos iskolában 16 óráig a tanórai és más foglalkozásokat egyenletesen szétosztva szervezik meg. A panaszos kifogásai a két oktatási szervezési forma közötti különbségek ismeretében ítélhetők meg, amennyiben kimerítette a jogorvoslat lehetőségét. (506/2019/OJBIT)

Egy szülő sajátos nevelési igényű státuszú gyermeke számára biztosítandó iskolai napközis ellátást érintően kérte hivatalunk segítségét. Az intézmény a tanulói számára napközit biztosít. A szülő a tanév elején jelezte, hogy nem kér napközis ellátást, tekintettel arra, hogy 5. osztályos tanuló gyermekük sajátos nevelési igényű státuszú, és megítélésük szerint az igényeinek nem felel meg a napköziben történő tanári felügyelet. A tanuló a tanórákat követően magántanári, gyógypedagógiai és logopédiai fejlesztési kap. A szülő elfoglaltságának változása miatt a tanév közben kérvényezte a heti egy alkalommal történő napközis ellátást. Az iskola jelezte, hogy étkezés nélkül nem lehet igénybe venni a napközis ellátást, ezért a szülő kifizette az aznapi ebédet. Később a gazdasági igazgatónő azt közölte, hogy nem engedélyezi a heti egy napi elhelyezést a napköziben. A szülő kérdése arra irányult, hogy jogszerű-e a gyermek napközis ellátásának megtagadása.

Tájékoztattuk a szülőt a köznevelési törvény 27. § (2) bekezdésében megfogalmazott, korábban ismertetett szabályról. Továbbá tájékoztattuk a szülőt arról, hogy a köznevelési törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon. (683/2019/OJBIT)

Ezen szabályok alkalmazásához kapcsolódik a köznevelési törvény 55. § (1) bekezdésének a foglalkozások alóli felmentéssel összefüggő rendelkezése, amelynek alapján az igazgató az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól a szülő kérelmére felmenti a tanulót, ha másik köznevelési intézménnyel is tanulói jogviszonyban vagy vendégtanulói jogviszonyban áll, az ott szervezett tanórai és egyéb foglalkozásokon történő részvétel érdekében, egyéb esetekben – kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik – felmentheti.

Hivatalunkhoz tanítási időn kívüli elfoglaltság tárgyban érkezett információkérő beadvány, Egy szülő azt sérelmezte, hogy az iskola tanítási időn kívül – hétköznap a késő délutáni órákban vagy hétvégén – különböző programokat szervez, melyeken kötelező a részvétel. Tájékoztattuk a hozzánk fordulót, hogy a kérdéskörben egyeztettünk a minisztérium illetékes szakterületével, az így kialakított állásfoglalásunk a következő.

A hétvégi iskolai programokkal kapcsolatosan az iskola akkor kötelezheti tanulóit részvételre, ha az adott program az iskola pedagógiai programjában, illetve a házirendben, szervezeti és működési szabályzatban szerepel. A beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével ezeket a belső szabályokat a tanuló magára nézve kötelezőnek fogadta el, a részvételt nem kifogásolhatja. Felhívtuk a beadványozó figyelmét arra, hogy a hétvégére eső iskolai programok csak eseti jellegűek lehetnek. A köznevelési törvény 30. § (1) - (2) bekezdései alapján az iskolában a tanítási év ötnapos tanítási hetekből áll. A szombat és a vasárnap tanítás nélküli pihenőnap. Alapos indokkal, a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek – a szombat igénybevételével – hat tanítási nappal is megszervezhetők abban az esetben, ha a tanulók részére legalább harminchat óra megszakítás nélküli heti pihenőidő és az elmaradt heti pihenőnapok igénybevétele – egy vagy több összefüggő tanítási szünetként – a tanítási félév során biztosítható. A fentiek alapján a szombat, a vasárnap a tanulók részére csak kivételesen vehető igénybe kötelező iskolai program céljára, rendszeres jelleggel nem. (619/2019/OJBIT)

Korábbi beszámolóinkban részletesen foglalkoztunk már azzal a rendelkezéssel, hogy a jogszabály által országosan, egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést az iskolában is alkalmazni kell. Sok kérdés érkezett már hozzánk arról, hogy az iskolai szünetek idejére eső munkanap áthelyezése hogyan érinti a tanulókat. Ebben az évben is megjelent e szabály alkalmazásának kérdésköre, azonban új oldalról került hivatalunk látókörébe.

A tanítási szünet napjait érintő munkanap-áthelyezéssel kapcsolatosan irányadó a köznevelési törvény 30. § (1) bekezdése, amelynek értelmében az iskolában a tanítási időbeosztás a munkaszüneti napok miatti munkaidő-beosztásnak megfelelően változik. A 2018/19. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 6. § (7) bekezdése ezzel összhangban úgy rendelkezik, hogy a jogszabály által országosan, egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést az iskolában is alkalmazni kell. A szabályozás indoka, hogy az iskolai nevelésnek-oktatásnak a jogszabályban előírt általános munkarendhez kell igazodnia, és a jogszabály által munkanappá nyilvánított napokon munkát végző szülők gyermekének foglalkoztatását, felügyeletét kell biztosítania. (29/2019/OJBIT, 38/2019/OJBIT)

Egy beadványozó elmondása szerint az érintett iskolában a téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. Az intézmény erre a napra tanítás nélküli munkanapot rendelt el. A panaszos arról érdeklődött, hogy mely nap tekinthető a téli szünet első napjának: december 21-e vagy 22-e. Tájékoztattuk a hozzánk fordulót, hogy a köznevelés 30. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a tanulónak – a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább három alkalommal, legkevesebb hat összefüggő napból álló tanítási szünetet kell biztosítani. A 2018/2019. tanév közbeni tanítási szünetek előtti utolsó, és a szünetek utáni első tanítási nap megjelölését a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13./2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 6. §-a tartalmazza. Ugyanezen rendelet 6. § (4) bekezdése alapján ugyanakkor az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – a köznevelési 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

A vonatkozó jogszabályok lehetőséget teremtenek arra is, hogy a tanév folyamán egyes munkanapok tanítás nélküli munkanapként kerüljenek megszervezésre. Ezek számát a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (5) bekezdésének értelmében iskolák vonatkozásában szintén az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg. A tanítás nélküli munkanapok időpontját, felhasználását a köznevelési törvény 27. § (3) bekezdésének, továbbá a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően az iskola éves munkatervében kell megállapítani. Az iskolai munkaterv elkészítéséhez az igazgató kikéri a fenntartó, az iskolaszék, a szülői közösség, továbbá a tanulókat érintő programokat illetően a diákönkormányzat véleményét is.

Az intézményvezető a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szabályaival összhangban, az iskolai munkaterv elkészítése során dönthet úgy, hogy a téli szünetet megelőző utolsó munkanap tanítás nélküli munkanapként kerüljön megszervezésre. Az iskolai szünet, valamint a tanítás nélküli munkanap azonban ilyen esetben is elkülönülten kezelendő fogalmak, melyekre eltérő szabályok vonatkoznak. (37/2019/OJBIT)

A köznevelési törvény értelmezésében különbséget kell tennünk a tanév és a tanítási év között. A tanév az iskolában, kollégiumban szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak, a tanítási év pedig – ha e törvény másként nem rendelkezik – az iskolában minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak, az érettségi és a szakmai vizsga évét kivéve. A szakképző iskola olyan évfolyamán, amelyen közismereti képzés nem folyik, a tanítási év – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – februárban is megkezdhető. (376/2019/OJBIT, 88/2019/OJBIT, 396/2019/OJBIT)

Tartalomjegyzék

előző előző következő következő